• Съдействие за извършване на извънсъдебни действия за събиране на вземания
  • Изготвяне на извънсъдебни споразумения
  • Проучване на активите на длъжника
  • Съдействие за изпълнение върху обезпечения
  • Съдебни действия за събиране на дълг
  • Съдействие за осъществяване на Искови, Обезпечителни и Заповедни, и Установителни производства
  • Съдействие за издаване на изпълнителен лист
  • Принудително изпълнение
  • Защита на длъжници. Защита на имущество.
  • Представителство пред ЧСИ
  • Защита при описи на имущество и изземвания на имущество