• Консултации и процесуално представителство при развод по исков ред или по взаимно съгласие
  • Установяване и оспорване на произход
  • Осиновяване
  • Прекратяване на осиновяване;
  • Съдействие за разваляне на договори за дарения и договори за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане
  • Искове за родителски права и издръжки
  • Процесуално представителство при съдебна делба на недвижими имоти и движими вещи