• Консултации и процесуално представителство при развод по исков ред или по взаимно съгласие
  • Установяване на произход
  • Осиновяване
  • Съдействие за възстановяване на разполагаема част на ощетени наследници;
  • Съдействие за разваляне на дарения
  • Искове за родителски права и издръжки
  • Процеусално представителство при съдебна делба на недвижими имоти и движими вещи