Как може детето ми да пътува в чужбина ?

Съгласно Конституцията на Република България всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Детето също може да пътува в чужбина:

  • придружено от двамата си родители —  при което е необходимо да има валиден документ за самоличност;
  • придружено само от единия си родител – при което е необходимо да има валиден документ за самоличност и съгласие от другия родител;
  • придружено от трето лице /баба, дядо и др./ — при което е необходимо да има валиден документ за самоличност и съгласие от двамата родители.

Правото на детето на свободно придвижване, е защитено от от Конвенцията за Правата на Детето и същото не може да бъде ограничавано, без да има основателни причини.

Въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите.

Усложнения възникват в случаите, при които единият родител желае да пътува с детето си в чужбина, а другият — не желае да му позволи, поради различни причини.

В тези случаи, Когато родителите не постигнат съгласие, желаещият да пътува в чужбина родител има възможност да подаде молба до Съда, последният да разреши детето да пътува в чужбина за определен период от време. В това производство, преди да постанови Решението си, Съдът изслушва другия родител, освен ако не се яви без уважителни причини. В определени случаи, Съдът може да допусне предварително изпълнение на постановеното решение.

Статията има информативен характер и не е изчерпателна, тя не представлява правен съвет или становище.