Кога мога да искам увеличение на определената от съда издръжка за непълнолетното ми дете?

Съгласно българското законодателство всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето си. Двамата родители дължат издръжка на своето ненавършило пълнолетие дете, независимо от това, дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Правото да получи издръжка е безусловно, като е достатъчно наличието на качеството “непълнолетно лице” по отношение на детето, което претендира за издръжка. Размерът на издръжката се определя от:

  •  нуждите на детето, което има право на издръжка

и

  •  възможностите на родителя, който я дължи.

Нуждите на детето се преценяват с оглед на правилното му отглеждане, здравословното състояние, възраст, нуждите от получаване на образование и задоволяване на неговите потребности при преценка на нормалните, обикновените, ежедневните нужди от храна, облекло, учебни, спортни и културни занимания, и др.

Възможностите на родителя да заплаща издръжка се преценяват с оглед на неговите доходи, имотното му състояние, квалификация, дали има задължения към други лица и др.

В закона е определен само минималният месечен размер на издръжката, която родителят трябва да заплаща на едно от децата си, а именно – една четвърт от размера на минималната работна заплата.

С Постановление № 320 от 20.12.2018 г. на МС за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната е определено, че минималната месечна работна заплата в Република България от 01.01.2019г. е в размер на 560, 00 лв. Това означава, че минималният размер на издръжката за едно дете през 2019 г. е в размер на 140, 00 лв.

При изменение на обстоятелствата, при които е определена първоначалната издръжка на едно дете – тя може да бъде изменена. За да е основателна една такава претенция обаче е необходимо да е налице трайно съществено изменение на нуждите на детето, което има нужда от издръжка или трайна съществена промяна във възможностите на лицето, което дължи плащане на издръжката.

В случай, че родителят, който упражнява родителски права и отглежда непълнолетното си дете не постигне съгласие с другия родител, който дължи издръжка, за заплащане на по-висок месечен размер на издръжката, която през 2019 г. е в размер на 140, 00 лв., той има право да предяви претенцията си пред съответния съд. Производството по дела за издръжки е бързо. То е двуинстанционно. Първоинстанционният Съд обаче допуска предварително изпълнение на решението, когато присъжда издръжка.

Статията има информативен характер и не е изчерпателна, тя не представлява правен съвет или становище.