Какво да направим ако съседът ни, в сграда в режим на етажна собственост, не желае да си плаща месечните вноски и вноските за ремонти?

            В днешно време все повече хора живеят в градовете в жилища, които се намират в сгради в режим на етажна собственост /ЕС/ – самостоятелни блокове или в затворени комплекси.

            Когато човек живее в собствена къща проблемите със съседите са значително по-малко – може сам да си почиства имота и не му се налага да плаща месечни вноски за неговото управление и поддръжка, не плаща вноски във Фонд Ремонт и Обновяване, не плаща за редица проекти, които смята, че са излишни и ненужни, напр. за ремонт на асансьор, за ремонт на покрив, за видеонаблюдение, за боядисване и др.

            Всеки собственик, ползвател или обитател на самостоятелен обект, който се намира в сграда в режим на ЕС обаче е длъжен да плаща месечните вноски и вноските за проекти, определени с влезлите в сила Решения на Общото събрание.

Често между съсобсвениците – съседи възникват конфликти когато някои от тях не желаят да плащат задълженията си, или дори, ако някои от собствениците на обекти са неизвестни  – напр. Давид, който живее на първия етаж, не желае да плаща за ремонт на покрив; Велчо, който живее на последния етаж не желае да  плаща за ремонт на входната врата, Пенка не желае да плаща за боядисване, Стоянка не желае да плаща изобщо, и дори и леля Куна, която по цял ден стои на вратата не знае кой живее в апартамента на седмия етаж по средата, но се дразни, че тя плаща, а той – не, и т.н.

            Съгласно българското законодателство обаче някои от задълженията на собствениците, обитателите и ползвателите на обекти в сгради, в режим на етажна собственост са да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост; да заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство, основен ремонт и основно обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд “Ремонт и обновяване”, съразмерно с притежаваните идеални части; да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, и др.

            За поддържане на общите части на етажната собственост собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание. Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят или съразмерно с притежаваните идеални части.

            Съгласно закона, Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд “Ремонт и обновяване”. Средствата във фонда се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната или други източници.

            В случай, че собственикът, ползвателят или обитателят на даден обект отказва да плаща месечните си вноските към ЕС, както и други вноски за проекти, съгласно Решения на Общото събрание на ЕС, останалите съсобственици или упълномощено от тях лице имат право да го поканят доброволно да плати задълженията си.

            В случай, че собственикът на даден обект не е известен, съсобствениците имат право да изискат от компетентните органи информация, за да го открият / установят.

            Ако собственикът, ползвателят или обитателят на даден обект продължава да отказва да плаща  задълженията си, или не може да бъде установен, ЕС има право да подаде Заявление за издаване на заповед за изпълнение пред съответния Районен съд. След получаване на съобщението за Заявлението, отказващият да плаща собственик – Длъжник  има две възможности:

  • Да  възрази срещу задължението си – тогава ЕС – Кредитор има право да предяви установителен иск, с който да докаже вземането си по основание и размер, и едва при успешно доказан иск,  Съдът би издал изпълнителен лист срещу Длъжника.
  • Да не възрази срещу задължението си – тогава съдът издава Изпълнителен лист.

След като Съдът, издаде издаден изпълнителен лист срещу Длъжника в полза на ЕС – Кредитор, ЕС може да се обърне към Съдебен Изпълнител –  държавен или частен, който да пристъпи към събиране на вземането от Длъжника. В този случай, при съдебното събиране на вземането – от Собственика на обект в сграда в режим на ЕС ще може да се претендира освен заплащането на дължимите месечни вноски и вноски за проекти, така също и възстановяването на ЕС на разноските във връзка със съдебното събиране и установяване на задълженията.

Статията има информативен характер и не е изчерпателна, тя не представлява правен съвет или становище.