• Съдействие за получаване на разрешение за краткострочно, дългосрочно, продължително и постоянно пребиваване на чужденци в Република България

Чужденец съгласно българското законодателство е:

  • всяко лице, което не е български гражданин
  • и лице без гражданство – лице, което не се разглежда като гражданин от нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

Чужденците пребивават в Република България:

  • краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;
  • продължително – с разрешен срок до една година;
  • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
  • постоянно – с разрешен неопределен срок.