• Изготвяне на становища по правни въпроси
  • Изготвяне на различни видове договори – за покупко-продажби на недвижими имоти, моторни превозни средства и техника, за лизинг и кредит, потребителски договор, за поръчителство, за изработка, за поръчка и други
  • Съдействие за изменение и прекратяване на договори
  • Консултиране при договаряне на кредити
  • Искове за обезщетения при непозволено увреждане и неоснователно обогатяване