§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10в:

а) в ал. 1 думите „осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на провеждане на студентска практика“ се заменят с „при провеждане на студентска практика извън предвидената по учебен план практическа подготовка“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) За всяка проведена студентска практика се определят присъщи разходи в размер до 320 лв.“;

в) в ал. 3 думите „2 лв.“ се заменят с „2,50 лв.“;

г) създава се ал. 5:

„(5) Средствата по ал. 1 и 2 се осигуряват от бюджетите на висшите училища, целеви средства или с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.“

2. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:

„§ 1б. Присъщи разходи за една студентска практика по смисъла на постановлението са разходите за възнаграждения на академичните наставници от висшите училища и менторите от обучителните организации (включително всички задължителни осигурителни вноски), пътните разходи за академичните наставници за осъществяване на проверки на практически обучения, когато практиката се провежда в населено място, различно от населеното място на висшето училище/филиала/колежа, в което се обучава практикантът, разходите за застраховки на студентите и др.“

§ 2. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните