• Процесуално представителство и защита в цялата досъдебна и съдебна фаза
  • Защита на обвиняеми и пострадали от престъпления в досъдебното производство
  • Защита на подсъдимия и частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец и гражданския ответник в съдебна фаза на наказателния процес