• Процесуално представителство и защита в цялата досъдебна и съдебна фаза
  • Защита на обвиняеми и пострадали от престъпления в досъдебна фаза
  • Защита на подсъдими и частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник в съдебна фаза на наказателния процес