• Съдействие за учредяване и регистрация на търговски дружества, ЮЛНЦ и НПО
  • Консултиране на органите на управление на дружествата
  • Изготвяне на търговски книжа и представителство пред Търговския регистър
  • Консултиране във връзка с извършване на промени в търговските дружества – промяна на дружествения капитал, прехвърляне на дружествени дялове, преобразувания, вливания и сливания, отделяне и разделяне, прекратяване и ликвидация на дружества
  • Обявяване на годишни финансови отчети