• Съдействие и консултации за получаване, възстановяване и отказ от българско гражданство
  • Съдействие за довършване на процедури за придобиване на българско гражданство на кандидати от 2012,2013 и 2014 година, които отговарят на предвидените в закона условия

Някои от основанията за придобиване на българско гражданство:

  • Кандидатът е от български произход, единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин или е осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
  • Кандидатът е пълнолетно лице и преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано; има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България; владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката;
  • Кандидатът има не по-малко от 3 години и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин.